Spring naar content

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2024-2025

Stap 1 van 17

 • Let op: zorg dat u alle gegevens en bijlagen bij de hand heeft voor het invullen van deze aanvraag

  Zie informatie voor leerlingenvervoer op onze website www.buren.nl.
 • Inloggen met uw DigiD

 • Heeft u nog geen DigiD?

 • Heeft u nog geen DigiD? U kunt uw DigiD aanvragen via deze link: aanvragen via de site DigiD

 • Lukt het niet om uw aanvraag digitaal in te vullen?

  U kunt een bericht sturen naar llv@buren.nl. Dan nemen we contact met u op om dit formulier samen in te vullen. Of bel naar 14 0344.

 • Gegevens aanvrager

 • Met de ‘aanvrager’ bedoelen we: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. Wanneer de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan de leerling zelf het aanvraagformulier invullen.
 • Het IBAN vindt u op uw (digitale) rekeningafschriften en/of op uw pas. Maak daarbij onderscheid tussen kleine letters en hoofdletters en gebruik geen spaties.
 • Gegevens leerling

 • We vragen u om per kind een aanvraagformulier in te vullen.

  Een vergoeding voor leerlingenvervoer moet worden aangevraagd in de gemeente waarin de leerling daadwerkelijk verblijft.

  Het adres dat u hier invult is het adres waar de leerling feitelijk verblijft en van waaruit hij/zij naar school gaat. Dit kan soms anders zijn dan het adres waarop de leerling staat ingeschreven.
 • Adres leerling

 • Let op: een vergoeding voor leerlingenvervoer moet u aanvragen in de gemeente waarin de leerling daadwerkelijk verblijft.
 • Gegevens aanvraag

 • Aangepast vervoer

 • Gewenste ingangsdatum

 • Wanneer u een aanvraag voor vervoer indient voor 1 juni, is de ingangsdatum de start van het nieuwe schooljaar. Wanneer u de aanvraag indient na 1 juni, garanderen wij niet dat de ingangsdatum de start van het nieuwe schooljaar is. Wij nemen de beslissing op uw aanvraag binnen 8 weken.

  Als het een aanvraag gedurende het schooljaar betreft is de ingangsdatum zo mogelijk de door u verzochte datum, echter kan deze datum niet achteraf zijn. De datum van ontvangst is dan in principe de aanvangsdatum.

  Houdt u er rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag tijd kost. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Gegevens school (of dependance)

 • Lestijden

 • Is er op een dag geen les, vul dan bij aanvangs- en eindtijd een nul in.

 • Maandag

 • :
 • :
 • Dinsdag

 • :
 • :
 • Woensdag

 • :
 • :
 • Donderdag

 • :
 • :
 • Vrijdag

 • :
 • :
 • Afstand school

 • Als er sprake is van toekenning van het vervoer van een leerling dan gaat dit over de afstand tussen de woning van de leerling en de voor de leerling dichtstbijzijnde toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weg gelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen en u met het vervoer instemt. Onder “toegankelijke school” verstaan wij de school van de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting.

  De dichtstbijzijnde toegankelijke school wil niet zeggen dat de leerling die school ook daadwerkelijk moet bezoeken, maar de leerling kan in principe tot die school worden toegelaten. Voor het bezoeken van een school voor speciaal basisonderwijs of voor (voortgezet) speciaal onderwijs geldt tevens dat het de school is van het soort onderwijs waarop de leerling is aangewezen.

 • Is er dichter bij uw woning een soortgelijke school gelegen dan naar waar u het vervoer aanvraagt? In dat geval moet u gemotiveerd uw bezwaren aangeven tegen deze school. Pas dan beslissen wij over het toekennen of afwijzen van het leerlingenvervoer.

  Onder richting wordt verstaan: de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori-onderwijs, is hierop niet van toepassing.

 • Toelaatbaarheidsverklaring

 • Wanneer begeleiding van de leerling of aangepast vervoer voor de leerling noodzakelijk is, moet u een verklaring toevoegen. Het gaat om een verklaring van het samenwerkingsverband waar de school die de leerling bezoekt of gaat bezoeken, onder valt. U kunt deze verklaring hieronder als bijlage toevoegen.

 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
 • Eigen bijdrage (speciaal) basisonderwijs

 • Deze vraag hoeft u alleen in te vullen als de leerling (speciaal) basisonderwijs volgt.

  Als het gecorrigeerde verzamelinkomen over het peiljaar 2022 meer dan € 29.700,00 bedraagt dan wordt een eiegen bijdrage van € 670,00 in rekening gebracht.

  De eigen bijdrage kan in 4 termijnen worden betaald, vóór 1 oktober 2024, 1 december 2024, 1 februari 2025 en 1 april 2025. U ontvangt hiervoor een factuur van de gemeente. Ontvangt u een tegemoetkoming in de kosten van het eigen vervoer dan wordt de eigen bijdrage verrekend. U dient een inkomensverklaring van beide ouders/verzorgers over peiljaar 2022 bij te voegen. Deze verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Als geen inkomensverklaring is bijgevoegd, nemen wij aan dat uw inkomen in 2022 hoger was dan de inkomensgrens en wordt een eigen bijdrage bij u in rekening gebracht.

 • Inkomensverklaring (IB-60 formulier verzamelinkomen)

 • U geeft aan dat het verzamelinkomen minder is dan de inkomensgrens van € 29.700,-.

  Om het gezinsinkomen te kunnen bepalen moet u een inkomensverklaring van uzelf en, als dat nodig is, van uw echtgeno(o)t(e)/partner te overleggen (peiljaar 2022). Dit formulier waarop het (gecorrigeerd) inkomen staat vermeld kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543 of downloaden via de Belastingdienst

  Als u dit niet als bijlage toevoegt, gaat de gemeente ervan uit dat het totale verzamelinkomen hoger is dan € 29.700,- en brengen wij u het drempelbedrag van € 670,- per kind in rekening als dit voor u van toepassing is.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  • Vervoer per fiets

  • Een fiets kan ook een driewieler of tandem zijn.

  • Waarom kan de leerling niet op de fiets of bromfiets naar school?
  • Openbaar vervoer

  • Heeft u een leerling die een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor een vergoeding voor een begeleider in het openbaar vervoer. U moet dan wel aantonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken.

   In geval van een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking, waardoor begeleiding noodzakelijk is, moet u onderstaande verklaring invullen en zo nodig medische verklaringen toevoegen.

   Het kan voorkomen dat de gemeente u uitnodigt voor een medische keuring van uw kind.

  • Openbaar vervoer met begeleiding

  • Heeft u een leerling die een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor een vergoeding voor een begeleider in het openbaar vervoer. U moet dan wel aantonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken.

   In geval van een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking, waardoor begeleiding noodzakelijk is, moet u de verklaring 1 in de bijlage indienen en zo nodig medische verklaringen meezenden.

   Het kan voorkomen dat de gemeente u uitnodigt voor een medische keuring van uw kind.

  • Hier kunt u de aard van de beperking van de leerling aangeven en welke gevolgen dit heeft voor het vervoer. Het is mogelijk om maximaal 3 maanden de leerling te begeleiden in het vervoer op kosten van de gemeente. Deze begeleiding moet u zelf regelen. Voeg ter onderbouwing verklaringen bij van bijvoorbeeld een behandelend arts, psycholoog of een kopie van een psychologisch of psychiatrisch onderzoeksrapport.
  • Sleep bestanden hierheen of
   Max. bestandsgrootte: 64 MB.
   • Aangepast vervoer

   • Begeleiding is primair een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Wanneer u zelf niet in staat bent om de leerling te begeleiden, wordt verwacht dat u zelf een oplossing zoekt voor het (laten) begeleiden van de leerling. Wanneer beide ouders/verzorgers werken, is dat in principe geen reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen. Geef aan waarom het onmogelijk is voor u, of mensen uit uw omgeving, om de leerling te begeleiden.
   • Eigen vervoer

   • U wenst de leerling zelf te vervoeren. U maakt echter niet automatisch aanspraak op eigen vervoer. Het college moet hiervoor toestemming geven, waarbij het mag uitgaan van de goedkoopste adequate voorziening. Tevens moet u aangeven hoeveel leerlingen u vervoert en of u bereid bent leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren.

   • Opmerkingen